Privacyverklaring

Privacyverklaring Bart van der Voort Beelden & Beelden en Bart van der Voort Fotografie

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerken Bart van der Voort Beelden & Beelden en Bart van der Voort Fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Bart van der Voort Beelden & Beelden en Bart van der Voort Fotografie inzicht geven in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Bart van der Voort Beelden & Beelden en Bart van der Voort Fotografie zullen het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Bart van der Voort Beelden & Beelden
Gijsbrecht van Amstelstraat 263A
1215CL Hilversum
www.bartvandervoort.nl
[email protected]
KvK: 3211 3568

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Bart van der Voort Beelden & Beelden en Bart van der Voort Fotografie verwerken de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:

 • achternaam
 • voornamen
 • geslacht
 • nationaliteit
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • domeinnaam
 • bankrekeningnummer
 • factuurnummer
 • BSN-nummer

Verwerkingsgrond

Bart van der Voort Beelden & Beelden en Bart van der Voort Fotografie verwerken de persoonsgegevens uitsluitend indien:

 1. De betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
 2. De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Bart van der Voort Beelden & Beelden en Bart van der Voort Fotografie met betrokkene hebben gesloten;
 3. Bart van der Voort Beelden & Beelden en Bart van der Voort Fotografie een wettelijke verplichting dienen na te komen
 4. Een gerechtvaardigd belang van Bart van der Voort Beelden & Beelden en Bart van der Voort Fotografie waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Bart van der Voort Beelden & Beelden en Bart van der Voort Fotografie aan betrokkene.

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons-)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
 • facturatie;
 • afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten;
 • informatie over wijzigen producten en diensten;
 • marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven;
 • telefonisch contact, e-mailcontact;
 • uitvoering wettelijke verplichtingen

Delen van persoonsgegevens met derden

Bart van der Voort Beelden & Beelden en Bart van der Voort Fotografie verstrekken uw gegevens in beginsel niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bart van der Voort Beelden & Beelden en Bart van der Voort Fotografie blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens

Bart van der Voort Beelden & Beelden en Bart van der Voort Fotografie zullen de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: Bart van der Voort Beelden & Beelden en Bart van der Voort Fotografie houden zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
 • Marketingdoeleinden: Tot wederopzegging door de betrokkene
 • Verzenden nieuwsbrieven/of reclame: Tot wederopzegging door de betrokkene
 • Telefonisch contact: Tot wederopzegging door de betrokkene
 • Informeren over wijzigingen van diensten: Tot wederopzegging door de betrokkene

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan door middel van telefoon of e-mail. Bart van der Voort Beelden & Beelden en Bart van der Voort Fotografie zullen de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Beveiliging van de door Bart van der Voort Beelden & Beelden en Bart van der Voort Fotografie vastgelegde persoonsgegevens

Bart van der Voort Beelden & Beelden en Bart van der Voort Fotografie nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Bart van der Voort Beelden & Beelden en/of Bart van der Voort Fotografie. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zullen Bart van der Voort Beelden & Beelden en Bart van der Voort Fotografie onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken.

Bart van der Voort Beelden & Beelden en Bart van der Voort Fotografie melden, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur na ontdekken het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Bart van der Voort Beelden & Beelden en Bart van der Voort Fotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Bart van der Voort Beelden & Beelden en Bart van der Voort Fotografie via [email protected]

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Bart van der Voort Beelden & Beelden en Bart van der Voort Fotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).

Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s en andere afbeeldingen in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.